Privacy Statement

Ditmar Zonen B.V.
Larix 20
1628 MS Hoorn
KvK: 36032418
Contact by website: ditmarzonen.com
Email: info@ditmarzonen.com

Personal data that are processed
Ditmar Zonen B.V. may process personal data about you because you use it
of services of Ditmar Zonen B.V. and / or because you provide Ditmar Zonen B.V. yourself when you fill out a contact form on the website.
Ditmar Zonen B.V. can process the following personal data:
– Your first and last name
– Your address details
– Your phone number
– Your email address
Etc.

Why does Ditmar Zonen B.V. process this data?
Ditmar Zonen B.V. processes your personal data to be able to contact you if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by mail) if you cannot be reached by telephone.
In addition, Ditmar Zonen B.V. may use your personal data in the context of performing an agreement of contract with you, usually consisting of the order, processing and delivery of goods.

How long are data stored by Ditmar Zonen B.V.?
Ditmar Zonen B.V. does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Your data will not be stored for more than a year if no agreement is reached with you. If an agreement has been entered into, data will be stored during the legal term of 7 years.

Share with others
Ditmar Zonen B.V. only provides your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal or fiscal obligation. Therefor has Ditmar Zonen B.V. concluded processing agreements in which this is arranged.

Website
A contact form is available on the website. There are 4 entry fields:
1. Name
2. Email address
3. Subject
4. The message.
Only these 4 data will be sent to the email address of Ditmar Zonen B.V. and will not be saved on the website. No data is kept of your IP address etc. and no data is transmitted to Google Analytics.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for inspection, correction or deletion to Ditmar Zonen B.V. and you will be responded to your request as quickly as possible, but within four weeks.

To secure
Ditmar Zonen B.V. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification. If you have the impression that your data is not properly secured or if there are any indications of misuse, or if you would like more information about the security of personal data collected by Ditmar Zonen B.V., please contact Ditmar Zonen B.V.

Ditmar Zonen B.V. can be reached as followed
Larix 20, 1628 MS Hoorn, Nederland
E-mailadres: by website or info@ditmarzonen.com


Privacy verklaring

Ditmar Zonen B.V.
Larix 20
1628 MS Hoorn
KvK: 36032418
Contact via website: ditmarzonen.com
Email: info@ditmarzonen.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ditmar Zonen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ditmar Zonen B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Ditmar Zonen B.V. verstrekt.
Ditmar Zonen B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
Etc.

Waarom verwerkt Ditmar Zonen B.V. deze gegevens?
Ditmar Zonen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien u telefonisch niet kunt worden bereikt.
Daarnaast kan Ditmar Zonen B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de bestelling, bewerking en levering van goederen.

Hoe lang worden gegevens door Ditmar Zonen B.V. bewaard?
Ditmar Zonen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst is aangegaan, worden gegevens gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Delen met anderen
Ditmar Zonen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting. Daartoe heeft Ditmar Zonen B.V. verwerkingsovereenkomsten gesloten, waarin dit geregeld is.

Website
Op de website is een contactformulier beschikbaar. Er zijn 4 invulvelden:
1. Naam
2. Emailadres
3. Onderwerp
4. Het bericht.
Uitsluitend deze 4 gegevens worden naar het emailadres van Ditmar Zonen B.V. verzonden en verder niet op de website bewaard. Er worden geen gegevens bijgehouden van uw IPadres etc. en er worden geen gegevens aan Google Analytics doorgegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Ditmar Zonen B.V. waarna zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek zal worden gereageerd.

Beveiligen
Ditmar Zonen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ditmar Zonen B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ditmar Zonen B.V.

Ditmar Zonen B.V. is als volgt te bereiken:
Larix 20, 1628 MS Hoorn, Nederland
E-mailadres: via website of info@ditmarzonen.com